top of page
safe_home2024 (1).png

שימו לב! הרשמת הצוות תתבצע על ידי מנהל/ת משאבי אנוש או מנהל/ת מורשה בארגון.

לחילפין, ניתן למנות ראש צוות למיזם שירשום את הצוות.


בטופס זה יש למלא פרטים מלאים של חברי.ות הצוות אשר ישתתפו לתחרות. בתום מילוי הטופס, יתקבל מייל (בהתאם לפרטים שיוזנו בטופס). 

רעיון
רישום צוות
פרטים
סיום
bottom of page