top of page

התוכנית הבין-משרדית להתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה, משרד הרווחה בשותפות קרן רש"י וג'וינט אלכא מקדמים מהלכים לטובת פיתוח כלים חדשניים לטיפול בתופעה האלימות במשפחה.

כחלק מפעילות הועדה הבינמשרדית העוסקת בסוגיות מיגור תופעת האלימות במשפחה, נערך מחקר חדשני ורחב היקף במהלך המחצית הראשונה של .2022 מטרותיו היו זיהוי צרכים, מיפוי ולמידה של רצף המענים בתחום האלימות במשפחה, מנקודת מבטם.ן של מקבלי.ות השירות.

המחקר בוצע ע"י חברת WHITEBOARD, במסגרת שותפות בין אלכא וקרן רש"י. הוא התמקד בחמש זירות שירות הנמצאות על פני הרצף של טיפול באלימות זוגית: הגשת תלונה במשטרה, הליכי משפט פליליים, הוצאת צו הגנה, מרכזי אלימות במשפחה )אלמ"ב( ומקלטים. השתתפו בו מעל ל100- בעלי עניין: נותני.ות שירות, עמותות וא.נשים שחוו אלימות במשפחה על כל צורותיה. המחקר התבסס על למידה עמוקה של מסע מקבלי.ות השירות השונים, מול חמש המערכות הציבוריות שמופו, ועל ניתוח נקודות המגע שלהם עם הגופים השונים. המחקר ממפה את החסמים ואת הגורמים שמסייעים להם לאורך המסע, ומשקף את השונויות העיקריות בצרכים, במצבים ובהתנהגויות של מקבלי.ות השירות לאורך המסע המורכב. השוניות הללו באות לידי ביטוי דרך עיניהן של ״הפרסונות״ – דמויות המייצגות מכלול של מצבי חיים, באופן שמעצים את היכולת לעצב פתרונות לצרכים שלהם.ן לאורך המסע. במהלך מפגש סדנאי בן יומיים, שנערך בחודש יוני ,2022 הוצגו תוצרי המחקר לצוות רב מקצועי מקרב יחידות מטה ושטח של הגורמים העוסקים בטיפול באלימות זוגית. הצוות עמד על הפערים וההזדמנויות הקיימים ביצירת רצף שירותי אפקטיבי ומיטיב בממשקים בין גורמי ההגנה, הגנה, אכיפה ושיקום. בהמשך לכך פיתח ואפיין הצוות תשתית ל- 12 יוזמות שיאפשרו השלמה, שיפור ודיוק של השירותים הקיימים, במטרה לחזק את כל החוליות בשרשרת הסיוע - חיזוק של כל חוליה בפני עצמה, לצד העצמת האימפקט המשותף של כלל המערכת.


Kommentare


bottom of page