top of page

קבוצות מיקוד לאלימות במשפחה: הממצאים. המטרה: שיפור המענים הקיימים ופיתוחים טכנולוגיים עתידיים

אנו בפורום מיכל סלה פועלות ליצירת פתרונות טכנולוגיים להצלת חיי נשים מאוימות בביתן. זו השנה החמישית בה יתקיים האקתון מיכל סלה Safe@Home, ליצירת מיזמים טכנולוגים להגנה על נשים מאוימות. המסמך הבא, מביא את מיפוי הצרכים והאתגרים בתחום האלימות במשפחה. המסמך מסייע להעמיק בהבנת הסוגיות והאתגרים בנושא. במסמך מובאים ממצאים מנקודת המבט של נשים וגברים במעגלי האלימות ומנקודת המבט של גורמי הטיפול המעורבים. העמקה זו יכולה להוות כלי עזר בפיתוחים טכנולוגים חדשניים או שיפור מענים קיימים.

המסמך נכתב ע"י יעל סבג וטל ארזי. 2021


 רקע (מתוך המסמך)

 במסגרת התוכנית הלאומית למניעה וטיפול באלימות במשפחה פועלת וועדה ייעודית לפיתוח כלים דיגיטליים וטכנולוגיות מתקדמות במטרה לקדם את הטיפול בבעיה ולצמצם את היקפה.

 לשם הבנה של הצרכים ושל המענים הנדרשים התקיים מהלך לאיסוף מידע ישירות ממשתמשי השירות ומאנשי מקצוע המטפלים בהם.

הממצאים עשויים לשמש בסיס לפיתוח מענים טכנולוגיים, לשיפור המערך המטפל ולהסרת חסמים מבניים במרחב הציבורי.


 הרציונל למהלך -

בסיס מקצועי, אמפירי וערכי – תפיסה ולפיה הנשים הן המומחיות המחזיקות בידע, מידע ונקודת מבט הכרחיים לשם זיהוי החסמים והתמודדות עם הבעיה.

▪ רתימת הידע והניסיון של הנשים ושל אנשי המקצוע הכרחיים לתהליך של פיתוח מענים ודרכי מניעה, העלאת מודעות וגיבוש פתרונות למצבי חירום וסכנה.


במסמך הובא ציטוט של אחת הנשים שהשתתפו בקבוצת המיקוד:


ממצאי קבוצות מיקוד אלימות במשפחה
.pdf
הורידו את PDF • 313KB

Comments


bottom of page